طواف دور خانه خدا
طواف در لغت به معنای احاطه کردن و دور چیزی چرخیدن با پای پیاده را گویند و طائف به کسی گویند که دور خانه میگردد.
نظرات کاربران
UserName