ابزار نجاری
درودگری یا نجاری حرفهای در صنعت و زیرگروه نخستین صنایع چوب است. یک درودگر؛ فردی است که به ساخت انواع محصولات چوبی میپردازد. صنعتگران درودگر معمولا سازندگان در و پنجره و مبلمان، کابینتسازان ، قایقسازان و غیره هستند. همچنین، هنرمندان کندهکاری روی چوب و سازتراشان نیز عضوی از گروه درودگران هستند. درودگری فنی کهن است و انسان از ابتدای شهرنشینی نیز به درودگری و نجاری میپرداختهاست.
نظرات کاربران
UserName