اتومبیلی از فرعی به خیابان اصلی وارد می شود اما ...
اتومبیلی از فرعی به خیابان اصلی وارد می شود اما سرعت خود را کم نکرده بود و با سرعت به کامیونت برخورد کرده و باعث چپ شدن و آتش گرفتن کامیونت می شود
نظرات کاربران
UserName