راننده حواس پرت قایق گرانقیمت را داغون کرد
راننده حواس پرت فراموش کرده بود که قایق گرانقیمتش را با اتومبیلش یدک می کشد و به همین دلیل باسرعت زیاد درحال حرکت بود که ناگهان اتصال بین قایق و اتومبیل جدا شده و قایق با تابلوها و اتومبیل پارک شده در پیاده رو برخورد می کند
نظرات کاربران
UserName