ضربه ای سهمگین به صورت حریف
بینید بوکسور سمت چپ چه سرعت عملی دارد که ناگهان خود را عقب کشیده و سپس ضربه ای به صورت حریف وارد می کند
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
ورزش

بوکس

ضربه
تصاویر مرتبط