شوخی دردناک دو پسر با یک دوست مشترک!
دو پسر تصمیم گرفته بودند که دوست مشترک شان را کمی اذیت بکنند. یکی از آنها در میان برگ ها پنهان شد و دوستش را ترساند و پسر دیگر همزمان با توپ به صورت دوست بخت برگشته ضربه زد که باعث شد نقش برزمین شود. نگاه کنید که ...
نظرات کاربران
UserName