موتور سوار بی احتیاط به طرز بدی از روی موتور به سمت زمین پرتاب شده و ...
موتورسوار که عجله دارد متوجه مانع سر راهش نشده و به طرز بدی از روی موتور به سمت زمین پرتاب شده و در همان لحظه کلاه کاسکت از سرش افتاده و با سر با زمین برخورد می کند
نظرات کاربران
UserName