موتور سوار ماهر
موتور سوار در زمان رسیدن به پیچ مسیر مسابقه تعادلش را از دست داد و چیزی نمانده بود که زمین بخورد اما توانست تعادل خود را حفظ کرده و به مسابقه برگردد
نظرات کاربران
UserName