دود عجیبی که یک نوع سوسک از خودش خارج می کند
دود عجیبی که یک نوع سوسک از خودش خارج می کند ممکن است این روشی بریا دفع حمله دشمن و یا چلب توجه جنس مخالف باشد.
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
سوسک

حشرات
تصاویر مرتبط