هنرنمایی با پریدن روی ماشین و داغون شدن
این پسر هم میخواست با پریدن برروی ماشین دوستش هنرنمایی کند که ناگهان راننده او را غافلگیر کرد و حسابی داغون شد
نظرات کاربران
UserName