عکسی متاثر کننده از خشک شدن دریاچه ارومیه
عکسی متاثر کننده از خشک شدن دریاچه ارومیه طی این چند سال
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
دریاچه ارومیه

خشکسالی
تصاویر مرتبط