غافلگیری قبل از اجرای کنسرت
قبل از اجرای کنسرت مشغول تمرین در سالن بودند که ناگهان حادثه ای آنها را غافلگیر کرد.
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
کنسرت

موسیقی

سالن
تصاویر مرتبط