ترسیدن از خوابی که دیده است حتی بعد از بیداری
این مرد در محل کار خود خوابیده بود که یک خواب ترسناک می بیند و از خواب می پرد اما با اینکه بیدار شده است اما همچنان در شوک به سر می برد
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
خواب دیدین

ترسیدن
تصاویر مرتبط