برخورد فشفشه موشکی با صورت پسرک
این پسر بیچاره هم یک موشک درست کرده بود و زمانی که موشک درحال حرکت بود ناگهان کج شده و با سرعت به صورت پسر برخورد می کند
نظرات کاربران
UserName