لحظه منفجر شدن یک خانه درکوچه ای بن بست
دوربین های امنیتی در یک خیابان لحظه را ثبت کردند که یک خانه درکوچه ای بن بست منفجر می شود. نگاه کنید که شیشه های ساختمان ها تا چه شعاعی شکسته می شوند
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
انفجار

بن بست

کوچه
تصاویر مرتبط