با یک کلت کمری تانک را منفجر می کند
ین عکس هم به نظر می رسد که صحنه ای از یک فیلم هندی باشد که نقش اول فیلم با یک کلت کمری موفق می شود تانکی را منفجر کند!!
نظرات کاربران
UserName