شکار ماهی در رودخانه
این آقا میخواست ماهی های رودخانه را صید کند اما آنقدر تعداد آنها زیاد بود و به سمت او حمله می کردند که از این کارمنصرف شد.
نظرات کاربران
UserName