روزنامه كار و كارگر، چهارشنبه 10 مهر 1392
اظهارات اوباما براي آرام كردن صهيونيستها و برخي كشورهاي عربي بود/نيلي: اشتغال مهمترين مسئله اقتصاد ايران در ميان مدت است
نظرات کاربران
UserName