ما میتوانیم-ایران نخستین پیوند نای زیست مصنوعی به روش تک مرحله ای در جهان را انجام داد

iran is the first world country with single-stage synthetic bio-trachea transplant

نظرات کاربران
UserName