منبت کاری روی چوب
تاریخ آغاز منبت کاری را شاید بتوان زمانی دانست که انسان نخستین بار با ابزاری برنده چوبی را تراشیده است.در موزه های ایران چند اثر در منبت کاری متعلق به قرن چهارم و پنجم هجری موجود است و مطالعه دقیق این آثار نشان می دهد که هنر منبت کاری و هنر گچبری از نظر موضوعات نقوش تزئینی اختلاف نداشته اند.
نظرات کاربران
UserName