عدالت در دنیا
پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:من حکم بین اثنین تحاکما إلیه فلم یقض بینهما بالحقّ فعلیه لعنه اللَّه...هر که میان دو کس که داورى بدو برند، داورى کند و به حق میانشان قضاوت نکند لعنت خدا بر او باد.
نظرات کاربران
UserName