روزنامه كار و كارگر، دوشنبه 8 مهر 1392
محجوب: كار تحقيق و تفحص از تامين اجتماعي 15 آبان به اتمام ميرسد/رئيس جمهور: توسعه گردشگري بيش از پيش مورد توجه دستاندر كاران قرار گيرد/ظريف: مكالمه اوباما با روحاني خاري در چشم بدخواهان است/سيف مصاحبه نكند بهتر است/نصب 10 هزار خاموشكننده در خودروها به مناسبت روز آتشنشاني
نظرات کاربران
UserName