گردنبند با نگین الماس
الماس به تقویت مثانه وکلیه هاکمک می کند وازبوجودآمدن سنگ درآنهاجلوگیری می کند.گذاشتن الماس برروی شکم سبب رفع بعضی ناراحتیهای دستگاه گوارش ومسمومیتها وتقویت معده وروده ها میشودوهمچنین وضع حمل راآسان می کند.الماس برای تقویت اعصاب ودرمان بیماری صرع ورعشه مفید است وبه مغز نیرو و انرژی داده حافظه واستعداد را تقویت می کند.
نظرات کاربران
UserName