گلادیاتور
گِلادیاتورها دستهای از بردگان و جنگجویان حرفهای در روم باستان بودند که با یکدیگر و با حیوانات درنده جنگیده و دست و پنجه نرم میکردند تا موجبات تفریح تماشاگران را فراهم آورند. این پیکارها که گاه به مرگ ایشان میانجامید در میدانگاههای ویژهای در بسیاری از شهرهای امپراتوری روم، برای نمونه کولوسئوم رم، اجرا میشد.
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
مبارز

Warrior
تصاویر مرتبط