میل زورخانه
برای بازی با میل معمولا پس از پایان ورزش شنا هر کس میل خود را برمی دارد و به آهنگ مرشد و هماهنگ با میاندار حرکاتی را با میل انجام می دهند. پس از آن برخی از ورزشکاران به میانه میدان آمده و با حرکات با میل اصطلاحا شیرین کاری می کنند.
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
میل

زورخانه

Mill

gymnasium
تصاویر مرتبط