انگشتر دست کردن هنگام نماز

مستحب است انگشتر در دست راست باشد. - مکروه است انگشتر در انگشت شهادت و یا انگشت میانى باشد. - مستحب است از جنس نقره باشد. - مستحب است نگین آن از عقیق باشد، هم‏چنین یاقوت و زبرجد و درّ، زمرّد و فیروزه نیز داراى فضیلت است.

نظرات کاربران
UserName