تسبیح قرمز
کاربرد واژه تسبیح در معنی مهرههای به رشته کشیده برای شمارش عدد تسبیحات و تحمیدات و تکبیرات از غلطهای مصطلح فارسی به حساب میآید که در اثر رواج و کاربرد زیاد، استعمال آن به معنی سبحه مجاز گشتهاست.
نظرات کاربران
UserName