تغییر نکردن تا چه حد؟

وضوح در جهت طول72 وضوح در جهت عرض72

نظرات کاربران
UserName