پشت صحنه فيلم هابيت : يك سفر غير منتظره

داستان فیلم قبل از قصه کتاب سه جلدی ارباب حلقهها اتفاق میافتد و نوعی پیشدرآمد بر آن مجموعه فیلم است. داستان حدود ۶۰ سال بین هابیت و یاران حلقه، اولین قسمت سهگانه ارباب حلقهها را دربر میگیرد. بیلبو باگینز شخصیت اصلی داستان برای پیدا کردن یک گنجینه در سفری پرماجرا با گندالف همراه میشود و در نهایت حلقه را پیدا میکند. فیلمهای سه گانه رویدادهای کتاب هابیت را دربر میگیرند اما گفته میشود از منابع دیگر کتب تالکین نیز برای به تصویر کشیده شدن وقایع استفاده خواهد شد.
نظرات کاربران
UserName