عکاس
به هر کسی که عکاسی میکند و عکس میاندازد، عکاس گفته میشود.عکاس حرفه‎ای شغلش عکاسی است در حالی که عکاس غیر حرفه ای جهت علاقه و لذتبردن عکاسی میکند.
نظرات کاربران
UserName