شعله های آتش
آتَش یا تَش یا هیر انرژی گرمایی و نور است که هنگام واکنش شیمیایی آزاد میشود و حاصل سوختن یا احتراق یک شی میباشد. آتش دارای زبانه و گرما و روشناییست و بسته به مادهای که مشتعل شدهاست، رنگ شعلهها و شدت یا اندازه زبانههای آن متفاوت است.
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
آتش

Fire
تصاویر مرتبط