روزنامه باني فيلم، سه شنبه 2 مهر 1392
سياست هاي صدور پروانه ساخت و نمايش تغيير كند
/تماشاي ملودرام در تابستان داغ!
/جايزه فيلمنامه جشنواره چين براي "صداي پاي من"
/كتاب خواني چهره هاي سرشناس در يك مجموعه
نظرات کاربران
UserName