پوستر شمشیربازی المپیک
شمشیر بازی نوعی رشته ورزشی است که دو ورزشکار در آن با استفاده از یک شمشیر با هم مبارزه میکنند. شمشیربازی یکی از پنج رشته ورزشی است که در همه دورههای بازیهای المپیک برگزار شدهاست.
نظرات کاربران
UserName