پوستر دوچرخه سواری المپیک
از مهمترین مسابقات جهانی دوچرخهسواری میتوان از تور دو فرانس نام برد. یکی از ورزش هایی که با جرات می توان گفت بیشترین زیر مجموعه ها را دارد دوچرخه سواری است. 1:دوچرخه سواری کوهستان 2:دوچرخه سواری جاده 3:دوچرخه سواری نمایشی
نظرات کاربران
UserName