پوستر قایقرانی المپیک
قایق کایاک با پاروی دوکفه، در حالی که قایق ران در وضعیت نشسته قرار دارد، هدایت میشود . قایق رانان قایقهای کانوی کانادایی نیز با پاروهای تک کفه و در وضعیت زانو زده قایقهای خود را به جلو سوق میدهند . پاروها تحت هیچ شرایطی بر روی قایقها متصل نمیشوند، به سخن دیگر، آزادی عمل در آن سلب نمیشود.
نظرات کاربران
UserName