پر سفید
پرها یکی از انواع روییدنیهای مربوط به پوست بیرونی است که بر روی پوست بدن پرندگان و بالهای آنان میروید. پر یک ساقه میانی توخالی دارد که کرکهای ظریفی بر آن میرویند.
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
پر

feather
تصاویر مرتبط