پرهای رنگارنگ
ميزان باور نكردني تعداد پرها يك مرغ سينه سرخ حدود ١٠٠٠ پر داشته و يا گنجشك گلو سفيد دارای ٢٠٠٠ پر می باشد. يك دانشمند تعداد كل پر های اصلي و كركهای يك قو را شمارش كرده و به حدود ٢٥٢١٦ عدد رسيد.
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
پر

feather
تصاویر مرتبط