فنجان سفید
فنجان تغییر یافته و یا عربیشده واژه پنگان است.پنگان ممکن است مربوط به ۵ باشدچون پنگان و در گویش خراسانی پنگال یعنی ۵ انگشت . مثلا می گویند غذا را با پنگال خورد یعنی با ۵ انگشت .در متنهای کهن پارسی پنگان در معنای فنجان و جام و کاسه هم به کار رفتهاست. علاوه بر این در زبانها و گویشهای ایران فنجان به معنی پنگان، ظرف شمارش زمان به کار میرفته است .
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
فنجان

Cup
تصاویر مرتبط