گلی زرد روی فنجانی سفید
فنجان در زبان فارسی برای کاسه مسی هم بکار می رفته است و معروفترین آنها فنجانی است که برای ساعت آبی بکار می رفته است.و این درمبحث تاریخ ابزارهای زمان قرار دارد.
نظرات کاربران
UserName