وزنه برداری
فکر تشکیل فدراسیون بینالمللی وزنهبرداری در سال 1913 که ژول روسه جای دبوفه یا دبوف رئیس فدراسیون وزنهبرداری فرانسه را گرفت بوجود آمد. روسه در سال 1914 فدراسیون وزنهبرداری فرانسه را پایهگذاری کرد.
نظرات کاربران
UserName