مشعل المپیک 2008

این مشعل غالباً توسط قهرمانان، رهبران، بازیگران مشهور و حتی مردم عادی حمل میشود. این مشعل از راههای غیرعادی نیز حمل شدهاست: انتقال الکترونیکی توسط ماهواره برای بازیهای مونترآل در سال ۱۹۷۶، حمل در زیر آب بدون خاموش شدن برای بازیهای سیدنی ۲۰۰۰. در بازیهای آتن ۲۰۰۴ و پکن ۲۰۰۸ این مشعل از چندین قاره عبور کردهاست.

نظرات کاربران
UserName