ني ني، پرنده اي براي خوش شانسي كودكان
ني ني، نوعي چلچه دريايي و پرنده اي براي خوش شانسي كودكان است. اين پرنده را هر بهار و تابستان يكبار ميشود، مشاهده كرد و اين كار فقط از عهده بچهها برميآيد. صورت زيبا و خندان او توسط كساني رويت ميشود كه مانند خودش باشند. بر روي سر اين عروسك سبز، پروندهاي به نام كايت در حال پرواز است كه از كودكان مراقبت ميكند.
نظرات کاربران
UserName