جينگ جينگ، سمبلي براي سعادتمندي
جينگ جينگ سمبل حلقه مشكل المپيك و همان پانداي معروف چيني ها است. اين عروسك jing jing باعث لبخند بچهها ميشود و به نوعي سمبل سعادتمندي و خوشحالي براي آينده كودكان چين است. اين موضوع از صورت پر اميد اين عروسك درك ميشود.در مراسم افتتاحيه جينگجينگ بيش از سايه سمبلها جنب و جوش دارد چرا كه پاندا به واقع سمبل اصلي چين است و قرار بود از ابتدا تنها پاندا معرف اين بازي باشد.
نظرات کاربران
UserName