يينگ يينگ، بزي سريع و خوش خنده
يينگ يينگ سمبل نارنجي اين دوره المپيك است كه به شكل بزي سريع و خوش خنده طراحي شده است.اين عروسك ying ying مثل بقيه بزها بسيار سريع و خوشخنده است و در مسابقات روي زمين و حتي ارتفاعات هميشه اول است.اين سمبل وسعت، عظمت و بهرهوري است و بزرگي كشور و ملت چين را تداعي ميكند.مردم چين با رويت اين بز ناياب در ارتفاعات شمالي سالي سراسر سلامتي و خوشبختي پيش رو خواهند داشت.
نظرات کاربران
UserName