هوآن هوآن، برادر بزرگ سمبل ها
هوآن هوآن به عنوان برادر بزرگ سمبل هاي ديگر شناخته شده است. اين عروسك به رنگ قرمز طراحي شده است، روي سرش آتش قرار دارد. او فرزند آتش است. وي هميشه مثل حلقه قرمز المپيك در مركز قرار دارد و از همه سريعتر ميدود، مي پرد و قويترين است.از طرفي ميهماننوازي با آغوش گرم چينيها با اين اسم تبليغ ميشود.
نظرات کاربران
UserName