بي بي، ماهي و آب براي بقاي زندگي
بي بي يكي از سمبل هاي المپيك پكن و نام ماهي در فرهنگ چيني ها است. سر اين عروسك (BeiBei) كه به رنگ آبي طراحي شده، ماهي را در امواج خروشان آب نشان مي دهد. صورت بيبي بسيار آرام و با شخصيت است.در هنر و فرهنگ سنتي چين رابطه بين ماهي و آب، سمبلي از تلاش براي بقا و زندگي است. "بيبي" نام ماهي در فرهنگ چينيهاست كه با رويت آن سالي خوب و پر از موفقيت رقم خواهد خورد.
نظرات کاربران
UserName