شنا
شواهد باستانشناسی انشان میدهند که قدمت شنا و شنا کردن به دو هزار و پانصد سال قبل از میلاد در تمدن مصر و بعد از آن در تمدنهای آشور و یونان و روم باستان باز میگردد.آنچه از گذشته آموزش شنا میدانیم بر پایه یافتههایی است که از حروف تصویری هیروگلیف مصریان به دست آوردهایم.
نظرات کاربران
UserName