دوچرخه سواری
دوچرخه وسیله نقلیهای است سبک و دارای دو چرخ که به کمک پا زدن حرکت میکند. تاریخچه دوچرخهسواری به عنوان یک ورزش با تاریخچه خود دوچرخه، ارتباط کامل دارد.اولین فرد در تاریخ که سوار بر دوچرخه شد، یک فرانسوی به نام سیوراک (sivrac) بود
نظرات کاربران
UserName