ساعتی با نگین های رنگی
پیاژه طراحی، گسترش و ساخت مکانیزمهای مکانیکی خود را، خود به عهده دارد. از سال ۱۸۷۴ کارخانه به فعالیت خویش ادامه داده و بیش از ۴۰ حرفه را گرد هم ﺁورده، که انجام مراحل مختلف، از طراحی تا تحویل ساعت و یا جواهرات با کیفیت برتر را، عهدهدار میباشند
نظرات کاربران
UserName