ساعت مچی با بند چرم مشکی
پیاژه جزو پیشروان کاربرد مکانیزمهای داخلی فوقالعاده مسطح است و مکانیزم دستی ۹ پ و مکانیزم خودکار۱۲ پ ﺁن به ترتیب در سالهای ۱۹۵۷ و ۱۹۶۰ درنوع خود مسطحترین مکانیزمهای دنیا به حساب میﺁمدند. گسترش مدرن این مکانیزمها اخیرﺃ منتج به خلق ۴۳۰ پ ۴۵۰ پ و یا ۴۳۸ پ با ضخامت فقط ۱/۲ میلیمتر شدهاست. این اختراعات به ویژه در سری ﺁلتیپلانوبه کار گرفته شدهاند.
نظرات کاربران
UserName